هاست لینوکس اختصاصی

سرویس مورد نظرتان را انتخاب کنید

HOST1-CentOS7

1 GB Storage
1 Email
1 MySQL Database

HOST2-CentOS7

2 GB Storage
2 Emails
2 MySQL Databases

HOST3-CentOS7

5 GB Storage
5 Emails
5 MySQL Databases

HOST4-CentOS7

10 GB Storage
10 Emails
10 MySQL Databases

HOST5-CentOS7

15 GB Storage
15 Emails
15 MySQL Databases

HOST6-CentOS7

25 GB Storage
25 Emails
25 MySQL Databases

HOST7-CentOS7

30 GB Storage
30 Emails
30 MySQL Databases